Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


31 Baş EditörEditör
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editör
Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi www.zgefdergi.com  2017

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenSevilay ÇIRAK  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN “ÖĞRETİM PROGRAMI” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 631-641
Secondary School Teachers’ Metaphorıc Perceptıons Of The Concept Of Currıculum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder ŞANLI İmam Bakır ARABACI  
LİSELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 642-661
Examination Of The Organization Image Perceptions Of The Teachers Working At High Schools In Terms Of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zöhre KAYA F. Ebru İKİZ, Esra ASICI  
Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 662-674
Investıgatıon Of Hıgh School Students’ Value Orıentatıons In Terms Of Socıo-Demographıc Varıables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih Dİkmen Murat Tuncer  
Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları ve Mücadele Etme Yöntemleri Ss, 675-686
Scholar's Perceptions and Struggle Methods Against Cyberbullying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1806
Özet | Abstract | Tam Metin |

HÜSEYİN HAKAN İNCE Benan AKDEMİR,  
6-12 Yaş Arası Zihin Engelli Çocuklarda Görsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi Ss, 687-704
On Visual Apprehension Ability Progressing Of Mentally Defective Children In Between 6-12 Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1808
Özet | Abstract | Tam Metin |

mevlüt gündüz Zuhal BAŞPINAR, Ayşegül BÜYÜKKARCI  
2000-2015 Yılları Arasında Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Ss, 705-718
Content Analysis of Doctoral Theses on Values Education Published between 2000 and 2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1817
Özet | Abstract | Tam Metin |

abdullah selvitopu Metin KAYA  
Leadership and Organizational Commitment in Educational Institutions Context: A Meta Analytic Review Ss, 719-728
Eğitim Kurumları Bağlamında Liderlik ve Örgütsel Bağlılık: Meta Analitik Bir Değerlendirme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mecit ASLAN İshak KOZİKOĞLU  
Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği Ss, 729-737
Teachers’ Attitudes Toward Multicultural Education: Sample of Van
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner Altun Ahmet GÜLAY  
Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yeterlik Algılarının ve Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi Ss, 738-749
Determining Perceptions of Newly Qualified Teachers about Their Professional Competencies and Challenges
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adil ÇORUK Havva KARAKAYA ÇİÇEK  
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algıları ile İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki Ss, 750-761
The Relationship Between Quality of School Life and Job Satisfaction Perceptions of Teachers in Elementary Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytaç Kurtuluş Büşra Öztürk  
Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi İle Matematik Öz Yeterlik Algısının Matematik Başarısına Etkisi Ss, 762-778
The Analysis Of The Effect Of Metacognitive Awareness And Mathematics Self-Efficacy Perceptions On Mathematics Achievement Of Middle School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM Mahmut ALTUNHAN  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerinin İncelenmesi Ss, 779-802
Examination Of Pre-school Teachers’ Classroom Management Skills And Inclusive Education Proficiency
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com