Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


29 Baş EditörEditör
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editör
Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi www.zgefdergi.com  2016

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenNEŞE DOKUMACI SÜTÇÜ İlhami BULUT  
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI Ss, 289-304
COMPETENCY PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS ABOUT THE LEVEL OF THE USE OF ALTERNATIVE MEASUREMENT AND EVALUATION TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygil Takır  
Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin Sınıf Düzeyi, Cinsiyet ve Matematik Öz-yeterlik Algı Düzeyi Değişkenleri ile İlişkisinin İncelenmesi Ss, 305-315
Investigating the Relations Number Sense Ability of Middle School Students between their Grade Level, Gender and Mathematics Self-Efficiency Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat YENİLMEZ  
Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 316-323
Examination of Prospective Teachers’ Academic Self-efficacy and Self-efficacy toward Teaching Mathematics in terms of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Yıldız Ümit Şimşek, Feyza Yüksel  
Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 324-333
Investigation of Jigsaw-Integrated Problem Based Learning Method in terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut BALCI  
Anadolu Liselerinde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi: Batman İli Örneği Ss, 334-341
German Education as a Second Foreign Language in Anatolian High Schools: The Case of Batman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKPINAR Sevcan KRANDA  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akran Değerlendirmesine İlişkin Görüşleri Ss, 342-356
View of Social Sciences Student Teachers on Peer Assessment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.768
Özet | Abstract | Tam Metin |

MURAT BAYRAM YILAR Doç.Dr. Ufuk ŞİMŞEK  
Sosyal Bilgiler Dersinde Farklı İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Uygulamlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Ss, 357-373
Students’ Opinions on Implementations of Different Cooperative Learning Methods in Social Studies Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakıroğlu Omer CAKIROGLU  
Teachers and Students Views on the use of IWBs in Secondary Schools for Enhancing Classroom Teaching and Learning Ss, 374-386
Ortaokullarda Akıllı Tahta Kullanımının Öğretim ve Öğrenimi Geliştirmede Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat ÖZCAN Funda VARNACI UZUN  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çeşitli değişkenlere Göre Harita Okuma Özyeterlilik ve Başarı Düzeyleri Ss, 387-400
Levels of Self-Efficacy and Achievement of Prospective Social Studies Teachers with Respect to Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef SÜER Behçet ORAL  
EXAMINING THE TEACHER TRAINING PROGRAMS IN TURKEY UNDER THE LIGHT OF INSTRUCTORS VIEWS Ss, 401-411
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN PROGRAMLARIN ÖĞRETİM ELAMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com