Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


28 Baş EditörEditör
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editör
Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi www.zgefdergi.com  2016

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenMehmet DEMİRKOL Tamer KUTLUCA  
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Ss, 108-118
Bibliometric Analysis of Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz TOPKAYA  
Sosyal Bilgiler Ev Ödevi Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 119-128
Social Studies Courses Homework Attitude Scale: Reliability and Validity Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Polat Handan DEMİRCİOĞLU  
MATEMATİK EĞİTİMİNDE SÖZSÜZ İSPATLAR: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA Ss, 129-140
Proof Without Words in Mathematics Education: A Theoretical Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Kamisli Tuğba YANPAR YELKEN, Cenk AKAY  
Hastane Okullarına Yönelik Geliştirilen Eğitici Eğitimi Programının Öğretmenler Üzerindeki Etkisi Ss, 141-155
The Effect of The Training of The Trainers Programme on Hospital School Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ASLAN EFE  
Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları İle Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki Ss, 156-162
The Relationship Between Academic Procrastination Behaviors of Preservice Science Teachers and Their Attitudes Toward Educational Technology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.707
Özet | Abstract | Tam Metin |

gozde erturk kara Özge Aydın Şengül  
Examination of Attitudes, Views and Skills of Early Childhood Education Teacher Candidates on Science Education Ss, 163-174
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Tutum, Görüş ve Becerilerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Şevki AYVACI Gürhan BEBEK, Alper ATİK, Canan Birsel KELEŞ, Nurgül ÖZDEMİR  
Öğrencilerin Sahip Oldukları Zihinsel Modellerin Modelleme Süreci İçerisinde İncelenmesi: Hücre Konusu Örneği Ss, 175-188
Investigate of the Students’ Mental Models in Modeling Process: The Case of Cell
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay EKİCİ Ayşegül YILDIRIM  
TRT Kurumu’nun TRT Okul Kanalındaki Yayınlarının Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımları Açısından Analizi Ss, 189-214
The Analysis of the Television Programs of Radio Television High Council of Turkey on TRT School Channel in Terms of Gains in Secondary Education Biology Course Curriculum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ Abuzer AKGÜN;Ümit DURUK  
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Kavramına Yönelik Metaforları Ss, 215-224
Secondary School Students’ Metaphors Related to Environmental Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM  
Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolundaki Sendikalara İlişkin Görüşleri Ss, 225-245
The Opinions of Teachers and School Principals Towards Unions in Education, Training and Science Services Branch
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Kurtdede Fidan Firdevs Güleç  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN “HOŞGÖRÜ DEĞERİ” Ss, 246-258
“Tolerance Value” from the Perspectives of Primary School Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KILIÇ  
Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki Düzeyleri Ss, 259-267
The Relationship Levels Between Perceptions of Organizational Justice and Job Satisfaction of Lycee Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.727
Özet | Abstract | Tam Metin |

YENER AKMAN  
Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ss, 268-277
The Investigation of Teachers’ Perceptions of Psychological Capital According to Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet GÜNDÜZ Halil Coşkun Çelik  
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi Ss, 278-288
Evaluation of Academic Achievement and Attitude Toward Mathematics in Terms of Learning Styles of Primary Mathematics Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com