Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 Baş EditörEditör
Doç.Dr. Behçet ORAL

Editör
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

www.zgefdergi.com  2012

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenSüleyman YİĞİTTİR  
İLKÖĞRETİM 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİNİN ROKEACH VE SCHWARTZ DEĞER SINIFLANDIRMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-15
The Evaluation of the 5th Grade Primary School Students’ Value Tendencies According to the Value Classifications of Rokeach and Schwartz

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus GÜDER Tayfun TUTAK  
İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ Ss, 16-28
The Opinions of the Primary 5th grade School Teachers' Views about Mathematics Textbook

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay ŞENEL ÇORUHLI Hakan Şevki AYVACI  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM VE FEN KAVRAMLARI İLE İLGİLİ SAHİP OLDUKLARI GÖRÜŞLERİN ARAŞTIRILMASI Ss, 29-37
Investigating The Views Of The Pre-Service Science Teachers About The Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent GÜNDÜZ Burhan ÇAPRİ Zafer GÖKÇAKAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 38-55
Examining of the Burnout Level of University Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

İ.Ümit YAPICI Hasan AKBAYIN  
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 56-68
The Effect Of Blended Learning Model On High School Students’ Attitudes Towards The Biology Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih TURĞUT Süha YILMAZ  
İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 69-79
Investigation of 7. And 8. Grade Students’ Spatial Ability

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ARGON Cemile KIYICI  
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 80-95
Teacher Views in Primary Schools about Parental Participation in Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Sezgin MEMNUN Recai AKKAYA  
Matematik, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Okuryazarlığa İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma Ss, 96-111
A Research on the Self-Efficacy Beliefs about Mathematical Literacy of Mathematics, Science and Elementary School Teacher Trainees

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak Uluçınar Sağır Seher TEKİN, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ Ss, 112-135
The Levels Of Prospective Elementary School Teachers’ Understanding Of Some Chemistry Concepts

Özet | Abstract | Tam Metin |

AYSEL MEMİŞ Tuğba Harmankaya  
İlköğretim Okulu 1.Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik El Yazısı Hataları İle Görsel Algı Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 136-150
Examining Handwiriting Mistakes and Visual Perception Levels of Elementary School 1. Grade Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu Piji KÜÇÜK  
Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumları Ss, 151-161
Attitude of Music Teachers Towards Profession of Music Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mürşet ÇAKMAK Hasan GÜRBÜZ  
BİYOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 162-173
An Investigation Of Biology Education Department Students' Attitudes Towards Environment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DOYMUŞ Yasemin Koç  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİNİN SINIFTAKİ UYGULAMASI Ss, 174-183
Application in the Classroom of Cooperative Learning Model of Science and Technology Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

ERHAN METİN  
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL DİL KULLANIMI Ss, 184-211
THE USAGE OF HISTORICAL LANGUAGE OF HISTORY TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Oğuz KUTLU  
İlköğretim Öğrencilerine ve Ailelerine Yönelik “Bilgisayar Destekli Ders Çalışma ve Öğrenme Stratejileri Eğitiminin” Başarıya Etkisi Ss, 212-226
The Effects of “Computer Supported Study Skills and Learning Strategies Training” Involving Primary School Students and Their Parents on Success

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin İLHAN Yalçın ÖZDEMİR  
BELİREN YETİŞKİNLERDE YAŞ, CİNSİYET VE BAĞLANMA STİLLERİNİN KİMLİK STATÜLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ Ss, 227-241
The predictive Role of Age, Gender, and Attachment Styles on Identity Status among Emerging Adults

Özet | Abstract | Tam Metin |

EROL KOÇOĞLU İlhami BULUT  
AKILLI TAHTA KULLANIMININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (DİYARBAKIR MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ) Ss, 242-258
Social Studies Teacher Evaluation of Intelligent Use of Wood (Central District, Case of Diyarbakir)

Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Ata ÖZTÜRK Çeviren:  
TEACCH OTİZM PROGRAMI UNSURLARININ BEDEN EĞİTİMİ ve SPORDA KULLANIMI Ss, 259-268
Application of TEACCH in Physical Education and Sports

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Sezgin MEMNUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ İÇİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ss, 269-273
MATHEMATICS TEACHING FOR ELEMENTARY TEACHERS AND EDUCATION FACULTIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha R. ŞİMŞEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Öğretmenlik Uygulaması: Yansıtıcı Bir Yaklaşım Ss, 274-281
Practice Teaching: A Reflective Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com