Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Kişilerin Eğitimleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar
(The Problems of The Disadvantaged Individuals in Terms of Socio Economic Conditions During Their Education )

Yazar : İBRAHİM YAŞAR KAZU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 38-47


Özet
Bu çalışmada Türkiye’de eğitim ve yoksulluk ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle eğitimin ekonomik ve sosyal getirileri ele alınmakta, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de eğitim düzeyine göre yoksulların oranları incelenmektedir. Ayrıca Türkiye’de eğitim durumuna göre işgücü durumu, farklı gelir gruplarında ve bölgelerde eğitim harcamaları, eğitimin finansmanı gibi nicel veriler değerlendirilmektedir. Genel bir bilgilendirmenin ardından şu konulara değinilmiştir: Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır. Bu hak din, dil, ırk ayrımı yapılmadan her çocuğa sunulmalıdır. Çocukların aile ekonomik durumları bazen yetersiz kalabilmektedir. Bu durum çocukların eğitimlerinin aksamasına neden olur. Bu durumun etkisinin en aza indirilmesi için neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur. Sosyal devlet anlayışı içerisinde her bireyin eğitimlerini sürdürebilmeleri için, devlet gerekeni yapmalıdır. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkesinden de hatırlanacağı üzere bazen çocuk parası, burs ve öğrenim kredisi olarak isimleri değişse de devlet, ekonomisi yetersiz kalan ailelerin çocuklarına gereken yardımı yapmaktadır. Çünkü ekonomik durumu ne olursa olsun her birey bu ülkenin vatandaşı olmakla beraber bu ülkenin kalkınması için bireylerin eğitimi ciddi anlamda önem arzeder. Bu çalışmada alınan eğitimlerin niteliğinin farklı okul ve bölgelerde önemli değişiklikler gösterdiğine dikkat çekilmekte ve kamu eğitim yatırımlarının yoksulluğu azaltıcı etkisine vurgu yapılmaktadır. Son olarak; yoksulların eğitim düzeyinin yükseltilmesinde devletin daha aktif ve denetleyici bir rol üstlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, yoksulluk, eğitim politikaları, eğitim yatırımları, yoksulluğu azaltma.

Abstract
In this study, the relationship between poverty and education in Turkey has been discussed. Primarily, the economic and social proceeds of education and the rate of poor people according to the level of education in Turkey and other countries are examined. Moreover, quantitative data such as the labour force in Turkey with regard to level of education, expense of education in different income groups and regions and educational financing is evaluated. After a general evaluation, such issues are mentioned as: Every child has right to be educated. This right should be given to everyone without religion, gender, language and race discrimination. Economic conditions of families can be sometimes inadequate. This causes disruption in their children education. In this study, what can be done to minimize this problem is discussed. So that every individual is able to continue their education within the understanding of the social state, the state should do its best. It can be said that the state help the disadvantaged individuals in term of socio economic by means of child benefit, scholarship and student loan. Because, regardless of their economic condition, beside that every individual is a citizen of this country, education is essential for the development of this country. In this study, it is shown that the quality of education changes in different schools and regions and also the effect of the public education investments on poverty reduction is emphasized. Finally, it is suggested that the state should take an active and supervisor role in enhancing education level of the poor.

Keywords
Education, poverty, education policies, education investments, poverty reduction

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com