Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Oyunlaştırma Etkinliğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
(The Effect of The Gamification Activity Used in Science Course on Students’ Academic Achievements )

Yazar : MEHTAP KARAYILAN TUNÇ  Gonca ÇAKMAK, Remziye GÜZEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 60-69


Özet
Bu araştırma oyunlaştırma yöntemiyle hazırlanan değerlendirme etkinliğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkide bulunup bulunmadığını araştırmayı amaçlar. Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışma 6.sınıf da öğrenim gören 63 öğrenci ile yürütülmüştür. Kontrol grubunda 33 öğrenci, deney grubunda ise 30 öğrenci bulunmaktadır. Çalışma yaklaşık 6 hafta sürmüştür. Kontrol grubuna çoktan seçmeli bir ön ve son başarı testi uygulanmıştır. Deney grubuna ise kontrol grubuna uygulanan ön ve son başarı testinin aynısı plickers uygulamasıyla yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Bağımsız Örneklem T-Testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Bağımlı Örneklem T-Testi gibi istatistik teknikler kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesinde başarılarında anlamlı farkın olmadığı görülmüştür. Ancak uygulama sonunda deney grubu lehinde anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Oyunlaştırma, Plickers, Başarı

Abstract
This research aims to investigate whether the evaluation activity prepared by the method of gamification method has an effect on students' academic success. Un-equalized control group quasi-experimental design was used in this study. This study was carried out with 63 students attending 6th grade. It has been found 33 students in the control group and 30 students in the experimental group. The study lasted approximately 6 weeks. A multiple-choice pre- and post- achievement test were applied to the control group. The same as the pre- and post-success test applied to the control group was performed by plickers. The data were analyzed by using SPSS package program. In the analysis of the data, statistical techniques such as Independent Sample T-Test, Mann Whitney U Test, Wilcoxon Signed Rank Test and Dependent Sample T-Test were used. According to the results of the study, it was seen that at the achievement was no significant difference between the students in the experimental and control groups before the application. However, a significant difference was found in favor of the experimental group at the end of the application.

Keywords
Gamification, Plickers, Success

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com