Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul 8. Sınıflar Basit Makineler Ünitesine Köy Enstitüleri Örneklerinin Yansımaları
(The Reflections of the Village Institutes’ Examples on Secondary School 8th Grade Simple Machines Unit )

Yazar : Ahmet AKBAŞ  Serkan ALMALI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 1-21


Özet
Araştırmanın amacı; Bir dönem köy enstitülerinde yapılan etkinliklerin ortaokul 8.sınıflar basit makineler ünitesine yansımalarını belirlemek, bu yansımaların öğrencilerin akademik başarılarına ve fene karşı tutumlarına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada yarı-deneysel desenlerden eşitlenmemiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma Mersin ili Akdeniz ilçesindeki bir ortaokula devam etmekte olan 8. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 2016-2017 öğretim yılı birinci döneminde, on haftalık bir sürede toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Akademik Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” öğretime başlamadan önce uygulanmıştır. Köy enstitüleri örneklerinin yansımaları ile öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile programın öngördüğü öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencileriyle “Basit Makineler” ünitesi işlenmiştir. Konunun bitiminde her iki gruba da ölçekler bu kez son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın tanımlayıcı verileri sayı, ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde ile değerlendirilmiştir. Toplanan verilerin analizinde, tek faktörlü varyans analizi ve Pearson korelasyon kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, uygulanan tüm testlerde son test ön test puan farkları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğunu göstermiştir. Başarı ve tutum son test puanları arasında istatiksel bakımdan anlamlı pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında köy enstitülerindeki etkinlik örnekleriyle ve “iş”i temel alarak yapılan öğretimin öğrencilerin başarılarını ve fene karşı tutumlarını olumlu şekilde değiştirmiş olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
fen bilimleri, akademik başarı, fen bilimlerine yönelik tutum, köy enstitüleri

Abstract
The purpose of this study is to identify the reflections of the activities on secondary school 8th grade simple machines unit in the Village institutes and find out whether these reflections have effects on the students’ academic achievements and attitudes towards Science. Nonequivalent groups design, one of the quasi-experimental design, was used in the study. The study was carried out with 8th grade students attending a secondary school in Akdeniz district in Mersin. The data of the study were collected during 10-week period in the first semester in 2016-2017 academic year. “Academic achievement test” and “Attitude towards Science and Technology Class Scale” were administered before the instruction as data collection tools. “Basic Machines” unit was studied with the students in the experimental group, who were taught with reflections of the activities on secondary school 8th grade simple machines unit in the Village institutes and with the students in control group, where the teaching method set forth by the program was used. After the experiment, the data collection tools were administered as posttests. For the descriptive data, numbers, mean, standard deviation, frequency and percentage were used. One-way ANOVA and Pearson correlation were administered for the collected data. The findings revealed that there is a significant difference between the pre-test and post-test score variation in all the tests administered on behalf of the experimental group. A statistically significant positive relationship was found between the achievement and attitude posttest scores. In the light of the results obtained, it can be stated that the teaching based on “action” and done with the activity samples in the Village institutes have changed the students’ academic achievements and attitudes towards science and technology class positively.

Keywords
science, academic achievement, attitudes towards science, village institutes

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com