Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Oyunlaştırma Etkinliğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
Bu araştırma oyunlaştırma yöntemiyle hazırlanan değerlendirme etkinliğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkide bulunup bulunmadığını araştırmayı amaçlar. Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışma 6.sınıf da öğrenim gören 63 öğrenci ile yürütülmüştür. Kontrol grubunda 33 öğrenci, deney grubunda ise 30 öğrenci bulunmaktadır. Çalışma yaklaşık 6 hafta sürmüştür. Kontrol grubuna çoktan seçmeli bir ön ve son başarı testi uygulanmıştır. Deney grubuna ise kontrol grubuna uygulanan ön ve son başarı testinin aynısı plickers uygulamasıyla yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Bağımsız Örneklem T-Testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Bağımlı Örneklem T-Testi gibi istatistik teknikler kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesinde başarılarında anlamlı farkın olmadığı görülmüştür. Ancak uygulama sonunda deney grubu lehinde anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Oyunlaştırma, Plickers, Başarı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com