Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul 8. Sınıflar Basit Makineler Ünitesine Köy Enstitüleri Örneklerinin Yansımaları
Araştırmanın amacı; Bir dönem köy enstitülerinde yapılan etkinliklerin ortaokul 8.sınıflar basit makineler ünitesine yansımalarını belirlemek, bu yansımaların öğrencilerin akademik başarılarına ve fene karşı tutumlarına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada yarı-deneysel desenlerden eşitlenmemiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma Mersin ili Akdeniz ilçesindeki bir ortaokula devam etmekte olan 8. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 2016-2017 öğretim yılı birinci döneminde, on haftalık bir sürede toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Akademik Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” öğretime başlamadan önce uygulanmıştır. Köy enstitüleri örneklerinin yansımaları ile öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile programın öngördüğü öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencileriyle “Basit Makineler” ünitesi işlenmiştir. Konunun bitiminde her iki gruba da ölçekler bu kez son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın tanımlayıcı verileri sayı, ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde ile değerlendirilmiştir. Toplanan verilerin analizinde, tek faktörlü varyans analizi ve Pearson korelasyon kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, uygulanan tüm testlerde son test ön test puan farkları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğunu göstermiştir. Başarı ve tutum son test puanları arasında istatiksel bakımdan anlamlı pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında köy enstitülerindeki etkinlik örnekleriyle ve “iş”i temel alarak yapılan öğretimin öğrencilerin başarılarını ve fene karşı tutumlarını olumlu şekilde değiştirmiş olduğu söylenebilir.

Keywords
fen bilimleri, akademik başarı, fen bilimlerine yönelik tutum, köy enstitüleri

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com